Návrat k prezenčnímu vzdělávání žáků 1. stupně od 12. dubna - ZMĚNA

Pátek 9. dubna 2021

Vážení rodiče,

moc nás to mrzí, ale bohužel musíme přehodnotit naši myšlenku návratu všech tříd od 12. dubna bez rotací. Byli jsme upozorněni Krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně, že nesplňujeme podmínku maximálního počtu všech žáků 1. stupně. (75 žáků) Snažil jsem obhájit naši situaci a zvláště jsem zdůraznil dostatečný počet oddělených budov bez kontaktu jednotlivých ročníků, ale bohužel tyto důvody nejsou akceptovány.

Velmi mě mrzí, že veškeré přípravy na návrat všech žáků prvního stupně vyšly naprázdno. A proto Vám musím oznámit, že i naše škola je nucena se přizpůsobit stanoveným podmínkám a některé učebny příští týden zůstanou prezenční výuce uzavřené.

Omlouvám se, jestli jsme Vám tímto jednáním způsobili nesnáze a v některých žácích vzbudili předčasné naděje. Stojím si za tím, že úmysl byl správný, ale naše snaha zůstala nevyslyšena a hodiny práce všech zaměstnanců vyšly naprázdno.


Příští týden (od 12. – 16. 4. 2021) bude výuka vypadat následovně:

1. Třída  - distanční výuka

2. A Třída – prezenční výuka

2. B Třída – prezenční výuka

3. Třída – prezenční výuka

4. Třída – prezenční výuka

5. Třída – distanční výuka


Pokud nedojde během příštího týdne k nějakým změnám ze strany ministerstva zdravotnictví nebo úřadu vlády ČR, tak se situace v následujícím týdnu (od 19. – 23. dubna vymění). Třídy, které jsou na distančním vzdělávání, se budou vzdělávat prezenčně a naopak.

Velmi rád odpovím na Vaše případné dotazy.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy


Žáci, kteří se účastní prezenčního vzdělávání musí dodržovat tato stanovená pravidla:


1.Pravidelné testování žáků školy

 • Testování žáků se bude konat pravidelně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek během 1. vyučovací hodiny. Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů. (viz přiložený instruktážní leták – Singclean testy). Celý postup samotestování najdete v níže přiloženém videu.
 • V individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem).
 • Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována, ale důsledkem neúčasti při testování je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.
 • Testování se účastní žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. (zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu, bolest hlavy). V případě, že žák evidentně vykazuje dané příznaky, nebude mu umožněna prezenční výuka.

Testovat se nemusí

 • žáci, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a kteří zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • žáci, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

2.Dodržování zásad osobní a respirační hygieny.

 • U vstupu do budovy školy je nutné provést dezinfekci rukou připravenou v nádobách s dávkovačem.
 • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a po celou dobu pobytu v budově zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest. (zákonný zástupce – respirátor FFP2, KN95, žáci – chirurgickou roušku nebo uvedenými respirátory)
 • Během celého pobytu ve škole žáci dodržují hygienu rukou.


Činnost školní družiny a školního klubu

Je umožněna žákům, kteří se účastní prezenční výuky na základě splněných opatření (testování, dodržování zásad osobní a respirační hygieny). Podmínkou je, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

Školní stravování

Žákům, kteří se účastní prezenční výuky je umožněno stravovat se za dodržování zásad osobní a respirační hygieny ve školní jídelně (budova mateřské školy). Všichni žáci, kteří se v pondělí 12. dubna vrací k prezenční výuce, budou automaticky přihlášeni k obědu. Kdo nebude mít o oběd zájem, musí tuto informaci předat nejpozději do 7:00 v pondělí 12. 4. paní vedoucí školní jídelny Jarmile Zástavové. Tel.: 736 646 754, email j.zastavova@zsborsice.cz.

Harmonogram 12. dubna 2021 (první den testování)

 1. V tento den nebude z organizačních důvodů probíhat ranní družina. (bude zahájena až 13. 4. 2021)
 • 2. A a 2. B třída (budova M Plus Elektro, stávající kmenové třídy)
 • 3. třída (na kaplance, vstup z přední strany, stávající kmenová třída)
 • 4. třída (přesun na budovu horní školy, vstup ze dvora, učebna stávající 9. třídy)
 1. Příchod žáků a jejich zákonných zástupců, kteří projeví zájem o individuální testování (pokud žák není schopen tento úkon provést sám) v 7:30 ke konkrétní budově žáka. Z důvodu přípravy je nutné individuální testování nahlásit třídnímu učiteli emailem nejpozději do neděle 11. dubna 17:00!!! Při dalších testování to bude vždy den předem. Doprovázející zákonný zástupce obdrží instruktážní leták a antigenový test. Během celého pobytu v budově školy je povinen v budově školy dodržovat stanovené hygienické předpisy.​
 2. Ostatní žáci vstupují do budovy mezi 7:55 – 8:10, během vstupu i celého pobytu v budově dodržují zásady osobní a respirační hygieny.
 3. První vyučovací hodinu si žáci provedou samotestování podle vzoru třídního učitele. Doporučujeme během nadcházejícího víkendu projít s Vašimi dětmi postup v přiloženém videu a prostudovat níže přiložený leták.
 4. V případě negativních testů žáci pokračují ve vyučování. V druhém případě se žák přesune do předem připravené místnosti, třídní učitel telefonicky informuje o výsledku pozitivního antigenního testu zákonného zástupce, který si své dítě neodkladně vyzvedne a informuje ošetřujícího lékaře. Pro tyto potřeby škola vystaví potvrzení o pozitivním testu.
 5. V případě, že se žák dostaví do vyučování později (např. až na druhou vyučovací hodinu) nebo i další den, provede samotestování ihned po svém příchodu do budovy školy pod dohledem k tomu určené osoby.

Harmonogram 15. dubna 2021 (druhý den testování)

 1. Žáci 2. třídy, kteří jsou přihlášeni do ranní družiny a přichází do budovy školy od 7:00 – 7:30 si provedou samotestování pod dohledem své vychovatelky školní družiny.
 2. Žáci, kteří přijdou do ranní družiny až po 7:30, vyčkají na společné testování s ostatními žáky na začátku první vyučovací hodiny.
 3. Na základě předchozí žádosti může opět proběhnout v 7:30 individuální testování (pokud žák není schopen test provést sám). Opět je nutné, aby tato informace byla předána třídnímu učiteli nebo vychovatelce ŠD nejpozději do 17:00 předchozího dne.
 4. Další body jsou totožné jako v průběhu prvního dne testování.


V případě Vašich dotazů jsou zřízeny speciální webové stránky https://testovani.edu.cz/ , kde v sekci FAQ - nejčastější dotazy - dotazy rodičů najdete odpovědi na otázky, které by Vás mohly zajímat. Samozřejmě můžete své dotazy směřovat i na třídní učitele svých dětí nebo přímo na mne.

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz